Наредба Н-18 – Глава ШЕСТА

Глава ШЕСТА – ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговскияобект

1. свидетелството за регистрация на ФУ;

2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;

3. КЛЕН – в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл.14, ал. 3;

4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година, с изключение на случаитепо чл. 11, ал. 3 и чл. 14, ал. 3.

(2) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:

1. в търговския обект – свидетелството за регистрация на ФУ;

2. в търговския обект – паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50,ал. 6;

3. на адреса за кореспонденция – КЛЕН и книгите за дневните финансови отчети.

(4) Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

 

Топ производители