Наредба Н-18 – Глава ПЕТА


Глава ПЕТА – ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ
Чл. 39. (1) Лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.
(2) Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в даньчния терминал (ДТ)на ФУ.
(3) Даньчният терминал служи за предаване на данните от ДТ кьм НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.
(4) Лицето по чл. 3, ал. 2 вписва в книгата за дневните финансови отчети показанията на броячите или на друго средство за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.
(5) Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.
(6) Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 5 с текст „неработен ден“, удостоверено с подпис.
(7) Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 5 с текст „няма регистрирана продажба“ за съответната дата,удостоверено с подпис.
(8) В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това сервизната фирма и НАП пореда на ДОПК.
Чл.39а. (1) Лицата извъшващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно чл.4, т.3 водят книга (регистьр) за дневните продажби набилети/удостоверителни знаци. Книгата (регистьрьт) съдържа  брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали  и общ оборот за деня.
(2) Лицето по ал.1 сьхранява в тьрговския обект копие от документ за полученитеценните книжа, издаден по реда на  Наредбата за условията и реда за отпечатване иконтрол върху ценни книжа.
Чл. 40. (1) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по    чл. 39, ал. 5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ – „ремонт“;
2. спиране на захранващото напрежение за определен период – „спиране нанапрежението“, начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ – „кражба“;
4. експертиза на ФУ от БИМ – „експертиза“.
(1) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет („НУЛИРАН RAM“),лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по    чл. 39, ал. 5 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по КЛЕН, от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.
(2) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.
(3) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.
Чл. 41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.
(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

 

Топ производители