Наредба Н-18 – Глава ЧЕТВЪРТА

Глава ЧЕТВЪРТА – ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО
Чл. 25. (1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата:
1. по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал.1;
2. по чл. 3, ал. 2 – за всяко плащане, включително за платените по банков път или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1”.
(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.
(3) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
(4) Фискалната касова бележка се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се сьхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).
(5) Контролната лента  се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.
(6) Фискалното устройство осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента.
(7) Лицата по чл.3 са задьлжени да поддьржат показанията на часовника-календар на ФУ в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения по-големи от 2 часа.
Чл. 26. (1) Фискалната касова бележка трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект -текст „БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ“;
3. пореден номер на касовата бележка;
4. идентификационен номер по чл. 84 отДОПК на лицето по чл. 3;
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
8. обща сума за плащане;
9. дата и час на издаване;
10. графично фискално лого сьгласно приложение №18 и текст „ФИСКАЛЕН БОН“;
11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
12. (нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН).
13. контролно число на документа.
(2) Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.
Чл. 27. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл.28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1. група „А“ – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група „Б“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3. група „В“ – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4. група „Г“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък върху добавената стойност.
(2) Лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.
(3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1. отнасящи се към данъчна група А;
2. с фиксирани цени в нормативен акт;
3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона заизмерванията средства за измерване на разход.
Чл. 28. При извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност небанковите финансови институции и обменните бюра са длъжни да регистрират всяка сделка по групи според вида й:
1. група „А“ – за обмяна – продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;
2. група „Б“ – за обмяна на левове за чуждестранна валута – покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.
Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
(4) За продажби извършвани от заложни къщи, по реда на ал.1, т.2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование “ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ”.
(5) В случаите по ал. 3 1, т.2 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители, като продажбите по ал.4 се вписват на един ред.
Чл. 30. Лицето по чл. 3 задължително прикрепва фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции към регламентираните за тези събития документи. Тези документи са основание за намаляване на дневния оборот.
Чл. 31. (1) Корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) се документира:
1. при използване на ФУ – чрез издаване на касова бележка от кочан или отпечатана по реда на чл.35 на принтер, който не е или не влиза в състава на ФУ по смисъла на чл.2,ал.2, т.2. Второто копие на отпечатана на принтер бележка се прошнурова и се оформякато кочан в последователността на издаването на копието;
2. при използване на ИАСУТД – чрез касова бележка с надпис „сторно“.
(2) Документът по ал. 1, т. 1 съдържа реквизитите съгласно чл. 35, ал. 1 и надпис „СТОРНО“, номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (идентификационен номер по чл. 84 отДОПК, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.
(3) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележкалицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2, като отбелязва номера и датата на съставения протокол за проверка.
(4) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква, съгласно чл. 27, ал. 3.
(5) Сторно операция по време на ремонт на ФУ се извършва по реда на ал. 1, т. 1.
(6) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2 се извършва чрез издаване на кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по ЗДДС са отбелязани и индивидуалните номера на ФП и на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документът.
Чл. 32.(1) При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ се извършва по обявената цена, след което се извършва операция „процентна или стойностна отстъпка или надбавка“.
(2) Когато по искане на клиента лицето по чл. 3 издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени фискални касови бележки за получените плащания по фактурата.
Чл. 33. (1) Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.
(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента наизвършването й с точност до минута.
Чл. 34. Фискалните касови бележки са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят наизискванията на ЗДДС
Чл. 35. (1) Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл. 26, ал. 1, т. 1 – 9 и подпис на касиера.
(2) Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 3. На първа страница в книгата по    чл. 39, ал. 5 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.
Чл. 36. (1) Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време.
(2) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет („НУЛИРАН RAM“), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл.3 е длъжно незабавно да повика сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.
(3) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.
Чл. 37. При регистрирана от съответните органи кражба на ФУ регистрацията и отчитането на продажбите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни.
Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:
1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;
2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.
(2) Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.

 

Топ производители