Наредба Н-18 – Глава ТРЕТА

Глава ТРЕТА – ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА И РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА.
Чл. 16. (1) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТНсервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответниятип ФУ.

(2) При сключване на договора по ал. 1 сервизната фирма вписва и заверява с подпис ипечат в паспорта на ФУ следните данни:

1. наименование, адрес,  идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК и телефон на сервизната фирма;

2. номер и дата на удостоверението за регистрация на сервизната фирма по    чл. 45, ал.  4;

3. номер, дата и срок на валидност на договора.

Чл. 17. (1) Въвеждането в експлоатация на ФУ се извършва при спазване на разпоредбатапо чл. 7, ал. 1 от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма в присъствиетона лицето по чл. 3, като техникът е длъжен да:

1. запише във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация,единен идентификационен код по БУЛСТАТ идентификационен номер по чл. 84 отДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица – еднолични търговци;

2. впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на сервизната фирма и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП – и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива.

(2) При въвеждане в експлоатация сервизната фирма издава свидетелство за регистрацияна ФУ по образец съгласно приложение № 11. Свидетелството се издава в 2 екземпляра,по един за лицето по чл.3 и за сервизната фирма , която госъхранява в досието по чл. 50, ал. 1.

(3) Свидетелство за регистрация се издава при смяна на сервизната фирма, смяна адреса на тьрговския обект, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството.

Чл. 18. (1)При вьвеждане  в експлоатация от ФУ се изпраща сьобщение кьм НАП сьгласноприложение №17. Устройството получава и отпечатва  отговор сьгласно приложение №17за „статус на регистрация”.

(2) Устройството се счита за регистрирано при получаване от НАП на потвърждениеза успешна регистриране по приложение №17.  Устройството получава и отпечатва  отговорсъгласно приложение № 17 за „статус на регистрация.

(3) Лицето по чл. 3 няма право да отчита продажби чрез ФУ, въведено в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да е регистрирано в НАП.

(4) Не се допуска отчитане на продажби чрез ФУ от лицето по чл. 3 без полученопотвърждение за успешна регистрация на ФУ в НАП.

Чл. 19. (1) При промяна на обслужващата сервизна фирма новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ и  издава ново свидетелство за регистрация.

(2) При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната,лицето по чл. 3 отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети  и взаглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект в деня на настъпване на промяната., и чрез фискалното устройство се изпраща сьобщение кьм НАП сьгласно приложение №17.

Чл. 20. (1) Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация се извършва:

1. по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет;

2. при бракуване на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтирафискалната памет и устройството не може да бъде използвано.

(2) За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното сьобщение за дерегистрация сьгласно приложение №17. Устройството отпечатва  това съобщение, като отпечатания бон за успешнатадерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата заденя на настъпване на сьбитието.

(3) При техническа невьзможност за изпращане на сьобщение поради повреда на ФУ задата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтажна фискалната памет.

Чл. 21. (1) При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрацияна ФУ лицето по чл. 3 е длъжно в срок до три работни дни от настъпване на събитието дауведоми писмено обслужващата сервизна фирма за издаване на ново свидетелство.

(2) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ  се издава дубликат от производителя или вносителя по искане на лицето по чл. 3. Върху паспортасе отбелязва, че е дубликат.

Чл. 22. (1) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:

1. препълване на фискалната памет;

2. смяна на собственика;

3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл.3;

4. бракуване на ФУ;

5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;

6. грешка в блок на фискалната памет;

7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;

8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

Преди демонтаж на фискалната памет от ФУ се изпраща сьобщение за дерегистрация кьм НАП сьгласно приложение №17.

(2) Сервизен техник на вписаната в свидетелството за регистрация на ФУ сервизна фирма извършва демонтаж на фискалната памет. При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН.

(3) В присъствието на лицето по чл. 3 сервизният техник съставя в четири екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.

(4) Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник.

(5) В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава по един екземпляр на БИМ и на производителя или вносителяна ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на:

1. производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба нафискалната памет и/или външно въздействие върху модула; или

2. Българския институт по метрология при нарушена фабрична пломба и/или външновъздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУпредава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ.

(6) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и вдосието по чл. 50, ал. 1 данните за новата фискална памет.

(7) Производителят или вносителят е длъжен да:

1. осигури нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването напротокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурявапри бракуване на ФУ;

2. разчете фискалната памет в 14-дневен срок от предаването й по реда на ал. 7, да попълни втората част на протокола и да го съхрани заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представи протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите.

(8) Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя иливносителя и е непрехвърлимо.

(9) Въвеждането в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършва пореда на чл. 17. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране нановата фискална памет във ФУ, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1 или присмяна на собственика.

Чл. 23. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа база данни за ФУ.

 

Топ производители