Наредба Н-18 – Глава ПЪРВА

Глава ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа,за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане исервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническитеи функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционнавръзка с Националната агенция за приходите (НАП) и за издаване на фискални касовибележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.

(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчитаизвършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касовабележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Чл. 2. (1) За целите на тази наредба „фискално устройство“, „търговски обекти“ и“фискална касова бележка (фискален бон)“ са тези по § 1, т. 40 и 41 от допълнителнатаразпоредба и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

(2) Видове фискални устройства:

1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);

2. фискални принтери (ФПр);

3. електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби натечни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерванена разход.

Чл. 3. (1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби настоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележкаот фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път иличрез наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършвадейност по налични парични преводи по смисъла на Законът за паричните преводи,електронните платежни инструменти и платежните системи или чрез пощенски париченпревод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенскипарични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

(2) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход,е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискалнакасова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път или чрез наличенпаричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.

(3) Не е задьлжително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъченсклад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, когато плащането сеизвършва по банков пьт или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен преводпо ал. 1.

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обектчрез ФУ лице, което извършва следните дейности:

1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;

2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физическилица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажбивъв или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закритипомещения, като магазин, склад или други подобни;

3. продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон идр.), които съдържат трайно вписана, при отпечатването номинална стойност и най-малкодва защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм.и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.).Изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася забланковите билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко вдва екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл.3;

4. продажби на самолетни билети;

5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването нарелигиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православнацърква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

6. дейност на наемодатели – физически лица, които не са търговци по смисъла наТърговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;

7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение наавтомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии -пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугитес личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;

8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;

9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.

10. продажби извьршвани от чуждестранни юридически и физически лица  по смисьла на Закона за корпоративното по доходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.

Чл. 5. Не са задължени да издават фискални касови бележки:

1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

2. банките, когато извършват банкови или валутни сделки, доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл.4 от Закона за платежните услуги и платежните системи, финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валутапо безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл.1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.

Чл. 6. Задълженото да използва ФУ лице може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) при условията и по реда на глава осем от наредбата.

Чл. 7. (1) Лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в  НАП ФУ  от датата на започване на дейността на обекта.

(2) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращо ФУ, освен в случаите, посочени в тази наредба.

(3) Не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

 

Топ производители