Проект за изменение на наредба H-18

Проект!
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр.
106 от 2006 г.; доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр.77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от
2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013
г. на ВАС на РБ – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83
от 2015 г.; изм. с Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на РБ – бр. 83 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 84 от 2015 г., бр. 44 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от
продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които отговарят на
изискванията на Закона за измерванията;“
§ 2. В чл. 3, ал. 3 думите „която отговаря на изискванията, посочени в приложение
№ 19“ се заличават.
§ 3. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 10:
„10. схема на ЕСФП, съдържаща и основни точки за пломбиране.“
§ 4. В чл. 11 ал. 7 се изменя така:
„(7) Одобряване на ЕСФП се извършва на място в обекта от комисията по чл. 10,
ал.5 след изпитване в реални условия на ЕСФП. При одобрена ЕСФП производителят или
вносителят на ЕСФП демонтира ФП по реда на чл. 22 и монтира нова ФП.“
§ 5. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Въведените в експлоатация и регистрираните в НАП ЕСФП за
продажба на течни горива и връзката им с отделните компоненти (НИС, средствата за
измерване на разход, концентратора и нивомерни измервателни системи) подлежат на
проверки от БИМ, които се извършват по време на метрологичните проверки на средствата
за измерване.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно методика за проверка, утвърдена от
председателя на БИМ и се удостоверяват със знаци – пломби съгласно Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с
Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм.,
бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 от 2007 г., бр. 56 от 2011 г., бр. 22 от
2015 г.), поставени на местата, предвидени в схемата на пломбиране на модулите в състава
на ЕСФП.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 се създават т. 11 и 12:
„11. подава в НАП ежеседмично, по електронен път чрез квалифициран електроненподпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП, информация за
сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях
ФУ;
12. издаде на всеки сервизен техник, преминал обучение за поддръжка и ремонт на
ЕСФП, произведени от него, индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор,
който се предоставя на НАП по реда на т. 11.“
§ 7. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) Преди въвеждане в експлоатация и регистрация на ЕСФП в НАП средствата за
измерване, включени в състава на ЕСФП трябва да са преминали контрол от БИМ по реда
на Закона за измерванията.“
§ 8. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление по
електронен път в НАП за извършване на проверка на място в търговския обект.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да е придружено със схема на ЕСФП, съдържаща
всички елементи и връзките между тях както и местата на пломбиране (централно
регистриращо устройство, колонки, нивомерна система, концентратор, както и всички
допълнителни модули). Националната агенция за приходите препраща заявлението и
придружаващата го документация в БИМ.
(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват
проверка за съответствие на ЕСФП с одобрения тип. При необходимост коригират
представената схема, поставят нови пломби и ограничават достъпа до входовете за
комуникация, които не се използват от ЕСФП.
(4) Одобрената след проверката по ал. 3 схема се предоставя по електронен път в
НАП и БИМ, и се съхраняват в търговския обект.
(5) Промяна в схемата по ал. 4 се извършва след одобряване от органите на НАП и
БИМ.“
§ 9. В чл. 42, ал. 1 се създава точка 5:
„5. схемата по чл. 16а, ал. 2.“
§ 10. В приложение № 2, в раздел VІ. „Специфични изисквания към ЕСФП“ се
създават букви „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“:
„в) достъпа до настройки и сервизно обслужване на ЕСФП да се извършва само чрез
електронен сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 11, като всяко използване се записва в ЕСФП
и при необходимост се отпечатва справка за дата и часа на използването му;
г) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и колонка/пистолет да се
блокира работата на колонката/пистолет;
д) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и нивомерна измервателна
система да се блокира работата на ЕСФП;
е) при прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на
НИС да се блокира работата на всички пистолети, свързани към съответния резервоар;
ж) създават се контролни числа на управляващия софтуер и концентратора, които
сумирани с контролното число на ФПр формират идентификатор на ЕСФП. При промяна
на някое от контролните числа, ЕСФП се блокира.“§ 11. В приложение № 7 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Думите „Приложение към свидетелство за съответствие №… FS“ се заменят с
„Приложение №1 към свидетелство № …FS“;
2. Накрая се добавя „Приложение №2 към свидетелство № … FS Основна схема на
пломбиране.“
§ 12. Приложение № 19 към чл. 3, ал. 3 се отменя.
Преходна разпоредба
§ 13. (1) Одобрените до влизане в сила на тази наредба ЕСФП не могат да се въвеждат
в експлоатация след влизането й в сила. Въведените в експлоатация и регистрирани в НАП
до влизане в сила на наредбата ЕСФП се преодобряват чрез функционални изпитвания по
реда на чл. 10, ал. 2 в срок до една година от влизането в сила на наредбата.
(2) В срок до една година от преодобряването ЕСФП се регистрира в НАП по
досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1 не се прилага. Към датата на регистрацията лицето по
чл. 3 следва да състави схема по чл. 16а, ал. 2, да изпълнява изискванията по чл. 42 и да
представи схемата по електронен път на НАП по реда на чл. 16а в 7-дневен срок от
регистрацията на ЕСФП.
(3) Преодобрените ЕСФП подлежат на последваща проверка на място от органите на
НАП и БИМ.
(4) Всяка промяна в схемата по чл. 16а, ал. 2 до извършване на проверка по ал. 3 се
предоставя по електронен път на НАП по реда на чл. 16а преди извършването й.

 

Топ производители