Ново изменение в Наредба Н-18

Очаква се до края на месеца да се обнародва в държавен вестник изменение на наредба Н-18 за регистрация на продажбите от ведомствени бензиностанции.

Предложеният проект е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.), за осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и не внасянето на данъци и недопускане за продажба на течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива.

 

Текстът на наредбата може да прочетете в приложеният файл:   _NID_Naredba_18.pdf_

 

Топ производители