POS принтери

Употребяван POS принтер Wincor Nixdorf TH210
цена 120.00 лв.
Употребяван POS принтер Wincor Nixdorf TH230
цена 130.00 лв.
Употребяван POS принтер Epson TM88 III
цена 135.00 лв.
POS Принтер Daisy 1250RP
цена 166.80 лв.
POS Принтер PPT2-А
цена 180.00 лв.
POS Принтер Tysso PRP058K-USB,RS
цена 234.00 лв.
POS Принтер TREMOL EP5850
цена 168.00 238.80 лв.
POS Принтер Datecs EP-50H
цена 258.00 лв.
POS Принтер Tremol EP58130
цена 264.00 лв.
POS Принтер Datecs EP-60H
цена 276.00 лв.
POS Принтер Daisy 1350RP
цена 286.80 лв.
POS Принтер TREMOL EP5890
цена 192.00 286.80 лв.